Kokybės rodikliai (KR) skirti savarankiško karjeros valdymo ir šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžių tobulinimui

 

Kokybės rodikliai yra sudaryti naudojant 5 žingsnių sisteminį kokybės metodą - kontekstas, indėlis, procesas, rezultatas ir poveikis.

 

Nacionalinės ar vietinės ugdymo karjerai strategijos modernizavimo ir plėtros galimybės.

 

Taip/Ne

 

Nacionalinės profesinio orientavimo strategijos, politikos analizė

 

Taip (Bent jau centro vadovas yra susipažinęs su strategija ir analizuoja atitinkamą medžiaga.)

Ryšiai, bendradarbiavimas su institucijomis, organizacijomis dirbančiomis šiuolaikinių medijų raštingumo ugdymo ir saugaus interneto srityse.

 

Bendradarbiavimo ir partnerysčių sutarčių skaičius.

 

Bendradarbiavimo su partneriais sutartys.

 

Bent viena partnerystė su organizacija/institucija/ekspertais dirbančiais šiuolaikinių medijų raštingumo srityje.

Aprūpinimas literatūra, metodine ir tyrimų medžiaga, įsivertinimo įrankiais ir e-mokymosi programomis, skirtomis karjeros konsultantams dirbti šiuolaikinių medijų raštingumo srityje.

 

Skaičius: -literatūros (vadovėliai/knygos apie šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių ugdymą)
- įsivertinimo įrankiai
- e-mokymosi programos

 

Bibliotekos ir kompiuterių duomenų bazių peržiūra atitinkamos literatūros, medžiagos, įsivertinimo įrankių, e-mokymosi programų nustatymui.

 

Bent vienas įsivertinimo įrankis ir e-mokymosi programa skirti šiuolaikinių medijų raštingumui ir savarankiškam savęs konsultavimui. Nuo penkių iki dešimties informacinių šaltinių (spausdintų ar elektroninių).

Reikiamos IKT, kompiuterinės įrangos, skirtos konsultantams išbandyti ir naudotis šiuolaikinėmis medijomis, kiekis ir kokybė.

 

Kompiuterių skaičius (ne senesnių kaip 5 metai) / konsultantų skaičius*100 (%)
Interneto ryšys


Mobiliųjų prietaisų skaičius (planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai)/ konsultantų skaičius*100 (%)

 

Centro įrangos apskaitos dokumentų peržiūra. Įrangos nusidėvėjimo laipsnis.


Sutartis su interneto paslaugų teikėju.

 

100% (Kompiuteris kiekvienam konsultantui)


Taip


50% (Bent pusė konsultantų centre naudojasi mobiliaisiais prietaisais).

Atsakingas asmuo už savarankišką savęs konsultavimą ir šiuolaikininių medijų naudojimą (atsakingas už paslaugų koordinavimą, veiklų inicijavimą, mokymų pasiūlą, naujovių diegimą).

 

Atsakingų asmenų skaičius


Veiklų/mokymų reguliarumas, kuriuos tas asmuo vykdo ar koordinuoja.

 

Atsakingo asmens pareiginių nuostatų peržiūra


Pokalbis su atsakingu asmeniu.

 

Bent vienas atsakingas asmuo su atitinkamomis pareiginėmis nuostatomis..

Reikiamų IKT ir mobilių priemonių, skirtų klientų savarankiškam savęs konsultavimui, turėjimas.

 

Kompiuterių skaičius ( ne senesnių kaip 5 metai)/ lankytojų skaičius per val.*100 (%)


Belaidžio interneto prieiga


Mobiliųjų prietaisų skaičius (planšetiniai kompiuteriai) klientams/ lankytojų skaičius per val. *100

 

Centro įrangos apskaitos dokumentų peržiūra. Įrangos nusidėvėjimo laipsnis.


Sutartis su interneto paslaugų teikėju


Centro įrangos apskaitos dokumentų peržiūra. Įrangos nusidėvėjimo laipsnis.

 

Bent 80% lankytojų per valandą gali centre naudotis kompiuteriu.


Taip


Bent 80% lankytojų per valandą gali centre naudotis mobiliaisiais prietaisais.

Priemonių ir specializuotų programų, skirtų mokyti klientus šiuolaikinių medijų raštingumo, savarankiško savęs konsultavimo, turėjimas.

 

IKT įrankių ir priemonių, skirtų mokyti šiuolaikinių medijų raštingumo, skaičius ir turinys.

 

Specializuotų įrankių ir programų, naudojamų mokyti šiuolaikinių medijų raštingumo, peržiūra, jų skaičius.

 

Bent vienas mokymo įrankis/programa skirti temoms:
• paieškos strategija
• informacijos vertinimas
• manipuliavimas informacija
• saugumas internete
• e-portfolio
• socialinių tinklų profiliai

Atitinkamos profesinio orientavimo personalo kompetencijos savarankiško savęs konsultavimo ir šiuolaikinių medijų raštingumo srityse. Žinios apie:
- paieškos strategiją
- informacijos vertinimą
- manipuliavimą informacija
- saugumą internete
- e-portfolio
- socialinių tinklų naudojimą

 

Kompetetingų konsultantų skaičius


Konsultantų, kurie patys naudojasi socialiniais tinklais, skaičius.

 

Dokumentai, įrodantys formalią/neformalią konsultanto kvalifikaciją.


Dokumentai, įrodantys konsultantų kvalifikacijos tobulinimą.


Konsultavimo personalo savianalizė ir refleksijos.


Registracijos socialiniuose tinkluose rodikliai.

 

Bent vienas iš trijų konsultantų turi atitinkamas kompetencijas.


Vienas iš trijų konsultantų privalo turėti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą ne senesnį kaip 3 metų.


Visi konsultantai savianalizę atlieka kartą per metus.


Pusė konsultantų turėtų būti prisiregistravę bent prie vieno socialinio tinklo.

Paslaugų centro interneto svetainė su prieiga prie savarankiško konsultavimosi priemonių/įrankių, e-konsultavimo pasiūla, naudojimosi mobiliaisiais prietaisais galimybės.

 

Įrankių/priemonių, skirtų savarankiškam savęs konsultavimui ir e-konsultavimui, skaičius.

 

Centro interneto svetainės peržiūra ir pasiūlos savarankiškam savęs konsultavimui bei e-konsultavimui vertinimas.

 

Interneto svetainė bent su vienu savarankišku savęs konsultavimo įrankiu ir e-konsultavimo pasiūla.

Konsultantų IKT žinios ( pagrindinė techninė ir programinė įranga)

 

Konsultantų, turinčių pagrindinių IKT žinių, procentas.

 

Klausimynai skirti pagrindinių žinių apie techninę ir programinę įrangas patikrinimui. Fokus grupės atlieka pagrindines IKT užduotis.

 

Bent 90% konsultantų.

Konsultantai pateikia klientams pavyzdžių kaip susirasti darbą naudojantis šiuolaikinėmis medijomis, pvz. parodo esamas ePortfolio sistemas, socialinius tinklus ir profilių pavyzdžius.

 

Konsultantų, kurie geba supažindinti su darbo paieškos būdais naudojant šiuolaikinias medijas, skaičius.

 

Konsultavimo proceso stebėjimas.


Kliento atsiliepimai ir vertinimai apie konsultavimo paslaugas

 

Bent vienas iš trijų konsultantų gali patarti ir parodyti klientams darbo paieškos būdus naudojant šiuolaikinias medijas.

Tinkamas centro darbo organizavimas ir patalpų panaudojimas, suteikiantis galimybes teikti paslaugas šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo srityse.

 

Koncepcijos/strategijos/vidaus taisyklių, įgyvendinant šiuolaikinių IKT panaudijimą centro darbe, buvimas.(2 taškai).


Patalpų/laboratorijų, skirtų šiuolaikinių IKT įrankių naudojimui, buvimas. (1 taškas)


Suteikiama galimybė konsultantams tobulinti savo profesinę kvalifikaciją (1 taškas).

 

Darbo vietų, įrankių, skirtų savarankiškam savęs konsultavimui skaičius.


Dokumentai/ pažymėjimai, įrodantys konsultantų kompetencijas.


Konsultantų atsiliepimai.


Projektų ir programų šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo srityse peržiūra ir įvertinimas.

 

Bent 3 taškai

Konsultavimo karjerai procese naudojami šiuolaikiniai metodai – ePortfolio, gebėjimų nustatymo testai ir t.t.

 

Konsultantų, naudojančių šiuolaikinius metodus, procentas.

 

Konsultantų apklausa.


Konsultavimo proceso stebėjimas.

 

Ne mažiau kaip 50%.

Šiuolaikinės duomenų bazės, kurioje talpinama informacija (statistika, analizė, stebėjimas) apie klientus, organizacijas, įmones ir t.t., palaikymas.

 

Turinio kokybė ir patogumas naudotis duomenų baze ieškant reikiamos informacijos. (labai gera/ patenkinama/ nepatenkinama)

 

Duomenų bazės kokybės peržiūra atsižvelgiant į informacijos prieinamumo ir aktualumą (fokus grupė)
Šiuolaikinės duomenų bazės sukūrimo/plėtros planas.

 

Patenkinama

Profesinio tobulėjimo mokymo programų šiuolaikinių medijų srityje pasiūla karjeros konsultantams.

 

Programų skaičius

 

Siūlomų mokymo programų sąrašo, vykdymo datų peržiūra.

 

Bent viena profesinio tobulėjimo programa pasiūlyta konsultantams.

Klientų savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių ir kompetencijų tobulėjimas.

 

Klientų, kurie naudojasi Bulio logiką informacijos paieškos procese, skaičius.


Klientų, kurie naudojasi e-portfolio, skaičius.


Klientų, kurie naudojasi profesinių socialinių tinklų profiliais, skaičius..

 

Įrankiai ir metodai, skirti vertinti kliento pažangą.


Kliento atsiliepimai.


Konsultantų įrašai apie kliento pasiekimus ir pažangą.


Užsiregistravusių profesiniuose tinkluose ir e-Portfolio portaluose skaičius.

 

Bent kas antras klientas padaro pažangą savarankiško savęs konsultavimo procese.


Bent kas antras klientas turėtų naudotis e-portfolio ar profesiniais socialiniais tinklais savarankiško savęs konsultavimo procese.

Įsidarbinusių klientų, kurie pasinaudojo šiuolaikinėmis medijų galimybėmis darbo paieškos procese,skaičius

 

Sėkmingai įsidarbinusių klientų skaičius/Bendras klientų skaičius (%).

 

Klientų apklausos ir atsiliepimai.

 

70% klientų turėtų rasti darbą šiuolaikinių medijų pagalba.

Šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžiai padėjo klientams susirasti jiems tinkamą darbą ir jį išsaugoti.

 

Sėkmingai įsidarbinusių klientų skaičius/Bendras klientų skaičius (%).

 

Darbo rinkos statistika


Klientų apklausos


Tyrimai apie klientų įsidarbinimą ir jų darbo paieškos strategijas.


Klientų atsiliepimai

 

70% klientų turėtų rasti tinkamą darbą ir jį išsaugoti.

Šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžiai padėjo klientams susirasti geriau apmokamą darbą.

 

Susiradusių geriau apmokamą darbą klientų skaičius/Bendras klientų skaičius (%).

 

Darbo rinkos statistika


Klientų apklausos


Tyrimai apie klientų įsidarbinimą ir jų darbo paieškos strategijas.


Klientų atsiliepimai

 

70% klientų turėtų rasti geriau apmokamą darbą.

 

Kokybės rodikliai skirti socialiai pažeidžiamo jaunimo savarankiško savęs konsultavimo ir šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžiams plėtoti.

Specializuotų paslaugų/programų šiuolaikinių medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo srityse, pritaikytų socialiai pažeidžiamiems jauniems žmonėms, pasiūla.

 

Specializuotų paslaugų/programų/ įrankių skaičius.


Kompetetingų konsultantų skaičius

 

Tyrimai apie specializuotas paslaugas/programas, skirtas socialiai pažeidžiamų jaunų žmonių šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžiams gerinti.


Aplankas, atspindintis suteiktas specializuotas paslaugas.

 

Žinojimas bent apie vieną programą/kursą šiuolaikinių medijų raštingumo įgūdžiams ugdyti siūlomą regione.

Įvairios galimybės dalyvauti mokymo programose/ kursuose šiuolaikinių medijų ir savarankiško savęs konsultavimo srityse, ypač suteikiančiose finansinę paramą.

 

Pasirinkimo galimybių skaičius


Finansinės paramos galimybių skaičius

 

Aplankas/duomenų bazė, atspindinti pasirinkimo galimybes.


Aplankas/duomenų bazė, atspindinti finansavimo galimybes


Prieinamumo vertinimas atsižvelgiant į:
a) vietą: susisiekimo galimybės, kaimo ar miesto vietovė, darbo valandos, prieiga neįgaliesiems;
b) mokymo paslaugas: daugiakalbės mokymo programos.

 

- Naudojimosi viešojo transporto paslaugomis galimybė, pigi automobilių stovėjimo aikštelė


- Pigios/nemokamos paslaugos


- Galimybė lankytis centre dieną ir vakare (po pamokų, darbo)


- Suteikiama bent vienai mokymų programai finansinė parama.

Konsultantai priklausantys socialiai pažeidžiamoms grupėms (tarpusavio konsultacijos).

 

Konsultantai priklausantys socialiai pažeidžiamoms grupėms. Taip/Ne

 

Įdarbintų konsultantų CV/profilių peržiūra

 

Taip.

Mokymo programas baigę socialiai pažeidžiami jauni žmonės, kuriems buvo suteiktos konsultavimo paslaugos.

 

Mokymų programas baigusių klientų procentas.

 

Konsultuotų tikslinės grupės klientų skaičius.

 

50%.

Prisijungti prie mūsų