Šiandien jaunų žmonių profesinis orientavimas ir konsultavimas įgauna naujų formų. Vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių ieško informacijos, konsultuojasi internete, naudodamiesi socialiniais tinklais, darbo paieškos portalais, forumais ir kitomis interneto teikiamomis galimybėmis. Tradicinį individualų konsultavimą mokykloje keičia virtualus savarankiškas savęs konsultavimas. Tačiau, kad šis savarankiškas savęs konsultavimo procesas, vykstantis įvairių medijų pagalba, būtų efektyvus, kokybiškas ir naudingas, reikia mokinius tam ruošti. Bet tam turi būti pasirengę ir patys karjeros konsultantai, mokytojai. Jiems privalu turėti pakankamai žinių ugdyti jaunų žmonių medijų raštingumo įgūdžius, kurie labai svarbūs norint sėkmingai veikti ir orientuotis virtualioje erdvėje. Taigi, karjeros konsultantai turi tam pasirengti, kad galėtų patarti ir mokyti jaunus žmones šiuolaikinių medijų raštingumo ir sėkmingo savarankiško savęs konsultavimo įgūdžių.

Tikslai ir uždaviniai:

- Plėtoti karjeros konsultantų įgūdžius taip vadinamo „savarankiško savęs konsultavimo“ srityje tobulinant  ir kuriant naujus  kokybės užtikrinimo indikatorius ir kokybės modelį karjeros konsultavime, atsižvelgiant į šiuolaikinių medijų raštingumo svarbą;


- Gerinti jaunų žmonių ugdymo karjerai kokybę sukuriant karjeros konsultantams savęs įsivertinimo inovatyvų internetinį įrankį, kuris suteiktų galimybę pasitikrinti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas medijų raštingumo ir savarankiško savęs konsultavimo srityse;


- Pravesti  mokymus karjeros konsultantams, pedagogams šiuolaikinio ugdymo karjerai kontekste, siekiant užtikrinti karjeros paslaugų kokybę;


- Plėtoti projekto konsorciumo  strateginę partnerystę, kad būtų užtikrintas projekto rezultatų  ir veiklos tęstinumas pasibaigus projektui;

Tikslinės grupės:

- Paslaugų jaunimui teikėjai;
- Jaunimo karjeros konsultantai;
- Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

Kiti  vartotojai:

- Aukštųjų mokyklų studentai;
- Vyresnių klasių moksleiviai;
- Pradedantys dirbti jauni žmonės ;
- Mažiau galimybių turintys jauni žmonės.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

- Nauji ugdymo karjerai paslaugų kokybės indikatoriai ir kokybės modelis, susiję su šiuolaikinių medijų raštingumu ir poreikiu padėti mažiau galimybių turinčiam jaunimui.


- Inovatyvus savęs vertinimo internetinis įrankis karjeros konsultantams, kuris suteiks galimybę pasitikrinti žinias savarankiško savęs konsultavimo ir medijų raštingumo srityse.


- „Savarankiškas savęs konsultavimas ir šiuolaikinių medijų raštingumas“  vadovas, kuriame pateikta teorinė ir praktinė informacija karjeros konsultantams, kaip padėti jauniems žmonėms naudotis šiuolaikinėmis medijomis savarankiško savęs konsultavimo, darbo paieškos procese.

Tikėtinas  poveikis:

- Jaunimo karjeros konsultantų, pedagogų , paslaugų jaunimui teikėjų kompetencijų plėtra medijų edukacijos srityje, ypač darbe su socialinę atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis;
- Kompetencijų plėtra “savarankiško savęs konsultavimo srityje;
- Pagerėjusi ugdymo karjerai paslaugų kokybė.

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijos Erasmus+ programai ir atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Prisijungti prie mūsų