Gençlere ve öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığına ilişkin Kalite Göstergeleri (KG)

 

Kalite Göstergeleri 5 aşamalı yaklaşıma göre (içerik, girdi, süreç, çıktı, sonuç) yapılandırılmıştır.

 

Kariyer rehberliğinin nasıl modernize edileceği konusunda ulusal veya yerel bir stratejinin bulunması

 

Evet / Hayır

 

Kariyer rehberliğinin gelişimiyle ilgili ulusal politikaların ve rehberliğin analizi

 

Evet. (Merkez yöneticilerinin en azından bazı stratejilerin farkında olması ve ilgili materyaller ve analizlere erişiminin olması.)

Modern medya okuryazarlığı ve güvenli internet alanında kurumlar, örgütler ve uzmanlarla iletişime geçme

 

İşbirliği veya ortaklık anlaşmalarının sayısı

 

Paydaşlarla işbirliği ve sözleşmeler

 

Modern medya okuryazarlığı alanında uzmanlaşmış en azından bir örgüt/kurum/uzman ile işbirliği

Rehber danışmanlar için modern medya okuryazarlığı ile ilgili mevcut literatür, materyal, araştırma ve araçlar, öz değerlendirme ve e-öğrenme programları

 

Güncel sayılar - literatür(modern medya okuryazarlığı ve öz rehberlikle ilgili araştırmalar, rehberler / rehber kitaplar)
- öz değerlendirme araçları
- e-öğrenme programlarının

 

Uygun literatür ve araştırmalar için kütüphane ve bilgisayar veritabanlarının kontrol edilmesi


Öz değerlendirme ve e-öğrenme için “araç çubuğu”nun kontrol edilmesi

 

Modern medya okuryazarlığı ve öz rehberliğe odaklanmış en az bir öz değerlendirme aracı ve e-öğrenme programı. Araştırma ve yazılı rehberlere ilişkin 5 ila 10 arasında kaynak (basılmış veya e-kitap)

Modern medyayı kullanması ve deneyimlemesi için sistemin gerekli BİT ve medya araçlarına sahip olması

 

Bilgisayar sayısı (5 yaşından büyük olmayan) / danışman sayısı*100 (%)


Internet erişimi


Mobil cihaz sayısı (tablet, akıllı telefon) / danışman sayısı*100 (%)

 

Teçhizat ve amortisman oranları için ayniyat demirbaş kayıtlarının kontrol edilmesi


Internet sağlayıcılarından sözleşme / fatura


Internet sağlayıcılarından sözleşme / fatura


Teçhizat ve amortisman oranları için ayniyat demirbaş kayıtlarının kontrol edilmesi

 

100% (en azından her danışmana bir bilgisayar.)


Evet


50% (merkezdeki danışmanların en azından yarısının mobil cihaz kullanıyor olması.)

Serviste öz rehberlik ve modern medya kullanımından sorumlu bir kişinin bulunması (koordinasyondan, faaliyetlerin başlamasından, eğitim önerilerinden ve yenilenme sürecinden sorumlu)

 

Sorumlu kişi sayısı


Kişinin icra ettiği eğitimlerin ve değerlendirmelerin düzenli yapılması

 

Sorumlu kişinin iş tanımının kontrol edilmesi


Kişiyle mülakat

 

Servis merkezi tarafından belirlenen iş tanımına uygun sorumlu bir kişinin bulunması

Hizmet merkezi bünyesinde danışanlar için öz rehberliğe olanak tanıyacak gerekli BİT ve medya araçlarının serviste bulunması

 

Bilgisayar sayısı (5 yaşından fazla yaşlı olamayan) / saat başına düşen ziyaretçi sayısı*100 (%)


Kablosuz internet erişimi


Danışanların kullanımı için mobil cihaz (tablet) sayısı / saat başına düşen ziyaretçi sayısı*100 (%).

 

Teçhizat ve amortisman oranları için ayniyat demirbaş kayıtlarının kontrol edilmesi.


Bir Internet sağlayıcısından sözleşme / fatura


Teçhizat ve amortisman oranları için ayniyat demirbaş kayıtlarının kontrol edilmesi

 

Saat başına düşen ziyaretçilerin en azından %80’inin self servis alanında bir bilgisayara erişiminin olması


Evet


Saat başına düşen ziyaretçilerin en azından %80’inin mobil cihazlara (tablet) erişiminin olması

Öz rehberliğe ilişkin modern medya okuryazarlığı alanında danışanlara rehberlik etmek ve onları eğitmek için araçların ve özel programların bulunması

 

Modern medya okuryazarlığı eğitiminde kullanılan BİT araç ve yöntemlerinin sayısı ve içeriği

 

Danışanların modern medya okuryazarlığı yetkinliklerinin gelişmesini desteklemek için özel araçların ve yöntemlerin kontrol edilmesi ve sayılması

 

• Stratejileri tarama
• Bilgiyi değerlendirme
• Bilgi manipülasyonu
• İnternette güvenlik
• e-portföy
• sosyal medya profilleri
Amaçlarını gerçekleştirmek için en azından bir eğitim aracı / programı

Öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığı bağlamında danışman personelin öneride bulunabilmesi için uygun yetkinlikte olması.
- Stratejileri tarama
- Bilgiyi değerlendirme
- Bilgi manipülasyonu
-İnternette güvenlik
- Sosyal medya profilleri
Konularında farkındalık

 

Yetkin danışman sayısı
Sosyal medya ağlarını kendi kendine kullanan danışman sayısı

 

Formel / enformel yeterlilik sağlayan Dokümanlar / Sertifikalar


Yeterliliğin gelişimini gösteren Dokümanlar / Sertifikalar


Danışmanların davranışı ve analiz becerisi


Sosyal medya ağlarına kayıt oranı

 

En azından üçte bir oranında danışman bu yetkinliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdır


En azından üçte bir oranında danışman son üç yıl içinde sertifikalı ileri eğitim aldığını göstermelidir.


Her danışman tarafından yılda bir kere yapılır


Danışmanların yarısı en az bir sosyal medya ağına kayıt olmalıdır.

Öz rehberlik araçları, e-danışmanlık önerilerine erişim sunan hizmet merkezinin web sitesi ve mobil cihaz destekli duyarlı tasarım

 

Öz rehberlik ile e-danışmanlık için araçların ve mevcut önerilerin sayısı

 

Merkezin web sitesinin kontrolü ve öz rehberlik araçları ve e-danışmanlık önerileri sayısı

 

Duyarlı tasarıma sahip öz rehberlik aracı ve e-danışmanlık önerisinin yer aldığı en az bir web sitesi

Danışmanların temel BİT bilgisine sahip olması (temel donanım ve yazılım)

 

Temel BİT bilgisine sahip danışman sayısı, % olarak

 

Temel yazılım ve donanım bilgisine ilişkin anket formu (örneğin bilgisayar portları, temel kelime –işlenme vb )


Odak gruplar (temel BİT görevlerini icra eden)

 

Danışmanların en azından %90’ı

Danışanların modern medyayı kullanarak nasıl iş bulabileceklerine ilişkin örnek verebilen danışman, örneğin örnek e-portföy sistemlerini, sosyal ağları ve örnek profilleri göstermek

 

İş aramada modern medya kullanımına ilişkin örnek verebilen danışman sayısı

 

Danışmanlık sürecinin gözlenmesi


Danışanların danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geri bildirim alınması

 

İş ararken danışanların modern medyayı nasıl kullanacağına ilişkin en azından üçte bir oranında danışmanın örnek verebiliyor olması

Yönetici, modern medya okuryazarlığı ve öz rehberliğin uygulandığı alanı ve işi organize eder

 

Merkez çalışmasında çağdaş BİT araçlarının tanıtımında kullanılan kavramların, yaklaşımların/ iç düzenlemelerin bulunması (2 puan)


Çağdaş BİT araçlarının kullanımı için mekânların / laboratuvarların bulunması (1 puan)


Danışmanların yeterliliklerini geliştirmesi için fırsatların bulunması (1 puan)

 

Mevcut çalışma alanları, öz rehberlik için önerilen araçların kontrol edilmesi ve sayılması


Danışman personelin yetkinliklerini kanıtlayan Dokümanlar / Sertifikalar


Danışman personelin geri bildirimi


Modern medya okuryazarlığı ve öz rehberlik alanındaki proje ve programların kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi

 

En az 3 puan.

E-portföy, yetenek testi vb gibi günümüz rehberlik sürecini içeren danışmanlık süreci.

 

Bu yöntemleri kullanan danışmanların yüzdesi

 

Danışmanlara anket uygulanması
Danışmanlık sürecinin gözlenmesi

 

En az 50%.

Danışanlar, kurumlar, şirketler vb hakkında bilgi işleme için güncel veritabanının muhafaza edilmesi (istatistikler, analizler, izleme)

 

İlgili bilgiyi işlemek için güncel veri tabanının içerik kalitesi ve kullanılabilir olması (çok iyi / yeterli / yetersiz)

 

Gerekli işlem ve bilgiyle ilişkili veri tabanının yeterliliğinin kontrol edilmesi (odak grup)
Güncel veri tabanı uygulama planı

 

Yeterli.

Modern medya okuryazarlığı alanında rehber danışmanlar için ileri eğitim programlarının uygulanması

 

Program sayısı

 

Verilen eğitim programları için etkinlik takviminin kontrol edilmesi

 

Danışmanlara en az bir tane hizmet içi ya da dışardan sağlanan eğitimin verilmesi

Hizmet alan tarafından kanıtlanmış öz rehberlik yetkinliklerinin performans seviyesinin geliştirilmesi

 

Bilgi tararken Boolean mantığını kullanan danışan sayısı
e-portföy kullanan danışan sayısı


Profesyonel ağlarda sosyal medya profili olan danışan sayısı

 

Danışanın ilerlediğini kanıtlayacak özelleştirilmiş araçlar veya yöntemler


Danışandan gelen geribildirim


Danışanların edindikleri ve ilerlemesi hakkında danışmanın tuttuğu kayıtlar
e-portföy ve profesyonel ağların kayıt numarası

 

En az iki danışandan biri öz rehberlikte geldiği seviyeyi göstermelidir.


En az iki danışandan biri öz rehberlik faaliyetlerinde e-portföy veya profesyonel sosyal medya ağı kullanmalıdır.

Modern medya okuryazarlığını kullanarak iş bulan danışan sayısı

 

Başarılı danışan sayısı / hizmet alanların toplam sayısı (%)

 

Danışandan gelen geribildirim

 

Danışanların % 70’inin modern medya okuryazarlığını kullanarak iş bulması.

Medya okuryazarlığı becerileri danışanların kendine uygun bir iş bulmasına ve bu işte tutunmasına yardım eder

 

Danışan sayısı / hizmet alanların toplam sayısı (%)

 

İşgücü piyasası istatistikleri


Danışan araştırmaları


Danışanların istihdamı üzerine araştırmalar ve iş arama stratejileri


Danışandan gelen geribildirim

 

Danışanların % 70’inin kendine uygun bir iş bulması ve bu işte tutunması.

Medya okuryazarlığı becerileri danışanın daha yüksek ücretli bir iş bulmasına yardımcı olur

 

Danışan sayısı / hizmet alanların toplam sayısı (%)

 

İşgücü piyasası istatistikleri


Danışan araştırmaları


Danışanların istihdamı üzerine araştırmalar ve iş arama stratejileri


Danışandan gelen geribildirim

 

Danışanların % 70’inin daha yüksek ücretli bir iş bulması

 

Dezavantajlı gençlere ve öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığına ilişkin Kalite Göstergeleri (KG)

Öz rehberlikle ilgili olarak modern medya okuryazarlığı alanında sınırlı olanağa sahip kişilere özel hizmetlerin / programların sağlanması

 

Özel programların / araçların sayısı / varlığı
Yetkin danışman sayısı

 

Kısıtlı olanağa sahip gençler için medya okuryazarlığı konusunda özel programlar / kurslar üzerine araştırmalar


Sağlanan özel hizmetleri gösteren portföy

 

Merkezin bulunduğu bölgede medya okuryazarlığı eğitimi için en azından bir programın / kursun bilgisi

Öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığı alanında eğitim programlarına ve derslere katılım için farklı seçenekler – özellikle eğitimin maliyetiyle ilgili seçenekler

 

Fırsatlara erişenlerin sayısı


Finanse etme seçeneklerin sayısı

 

Erişimin olduğunu gösteren portföy / veri tabanı


Finanse etme seçeneklerini gösteren portföy / veri tabanı


Katılımın
a) Konum: trafik bağlantısı, kırsal ya da şehirdeki konum, açılış saati, engelli girişi
b) Eğitim hizmetleri: çok dilde eğitim programlarının esas alınarak değerlendirilmesi

 

- Toplu taşıma sistemine yakınlık, uygun fiyatlı park olanakları
- Uygun fiyatlar / ücretsiz erişim
- Mesai saatleri için de ve dışında (okul, iş sonrası) ziyaret olanağı
- Eğitimin finansmanı için en azından bir mali destek programının olması

Dezavantajlı gruplardan danışmanlar (akran danışmanlığı)

 

Dezavantajlı gruplardan danışmanların mevcudiyeti (dezavantajlı geçmişe sahip) Evet/Hayır

 

İstihdam edilen danışmanların profillerinin kontrol edilmesi

 

Evet.

Dezavantajlı danışanların danışmanlık hizmetinin ardından eğitime tabi tutulması

 

Eğitime tabi tutulanların % olarak sayısı

 

Danışmanlık yapılan hedef kitleye ilişkin istatistiki sayısı

 

50%.

Bizi katılmak