Индикатори за качеството (ИК), свързани със самоориентирането и съвременната медийна грамотност

 

Индикаторите за качеството са структурирани чрез използване на пет-етапния подход - контекст, вход, процес, изход и резултат.

 

Наличие на национална или местна стратегия за осъвременяване на кариерното консултиране.

 

Да/Не

 

Анализ на националната политика и насоки за развитието на кариерното консултиране.

 

Да. (Най-малко ръководителят на центъра е наясно с някоя стратегия и има достъп до съответните материали и анализи.)

Мрежи и контакти с институции, организации и експерти в областта на съвременната медийна грамотност и безопасността в интернет.

 

Брой договори за сътрудничество или партньорски договори.

 

Договори с партньори за сътрудничество.

 

Най-малко едно партньорство с специализирана организация/институция/експерт в областта на съвременната медийна грамотност.

Литература, материали, проучвания и инструменти, програми за самооценка и електронно обучение, свързани със съвременната медийна грамотност на разположение на кариерните консултанти.

 

Брой актуални:
- литература (проучвания, наръчници/ръководства за съвременна медийна грамотнос и самоориентиране)
- инструменти за самооценка
- програми за електронно обучение

 

Проверка на библиотеката и базите данни за наличието на подходящи литература и проучвания.


Проверка на „лентата с инструменти“ за наличието на програми за самооценка и електронно обучение.

 

Най-малко един инструмент за самооценка и/или програма за електронно обучение, свързани със съвременната медийна грамотност и самоориентирането.


Между пет и десет източника (печатни или електронни) с проучвания и наръчници.

Организацията разполага с необходимите ИКТ и мултимедийно оборудване, които да дават възможност на консултантите да експериментират и да си служат със съвременните медии.

 

Брой компютри (не по-стари от 5 години)/брой консултанти*100 (%)consultants*100 (%)


Достъп до интернет.


Брой мобилни устройства (таблети, смартфони) /брой консултанти*100 (%)

 

Проверка на счетоводните документи за оборудването и амортизационните начисления.


Договор/фактура от интернет доставчик.


Проверка на счетоводните документи за оборудването и амортизационните начисления.

 

100% (Най-малко един компютър на консултант.)


Да


50% (Най-малко половината консултантив центъра ползват мобилни устройства.)

Организацията разполага с отговорник в областта на самоориентирането и използването на съвременни медии (отговаря за координацията, инициирането на дейности, предложенията за обучение и процеса по обновяване).

 

Брой отговорници.


Честота на оценките и обученията, които този човек осъществява.

 

Проверка на трудовата характеристика на отговорника.


Интервю с отговорника.

 

Един отговорник в организацията с подходящата трудова характеристика.

Организацията разполага с необходимото ИКТ и мултимедийно оборудване, което да дава възможност на клиентите да извършват дейности по самоориентиране.

 

Брой компютри (не по-стари от 5 години)/брой посетители на час*100 (%)


Безжична връзка към интернет.


Брой мобилни устройства (таблети) за ползване от клиентите/брой клиенти на час*100 (%).

 

Проверка на счетоводните документи за оборудването и амортизационните начисления.


Договор/фактура от интернет доставчик.


Проверка на счетоводните документи за оборудването и амортизационните начисления.

 

Най-малко 80% от посетителите на час имат достъп до компютър в зона за самостоятелна работа.


Да


Най-малко 80% от посетителите на час имат достъп до мобилни устройства (таблети).

Наличие на инструменти и специализирани програми за обучение и консултиране на клиентите в областта на съвременната медийна грамотност, свързана със самоориентирането.

 

Брой и съдържание на ИКТ инструментите и методите, използвани за обучение по съвременна медийна грамотност.

 

Проверка и преброяване на специализираните инструменти и методи в подкрепа на клиентите при развиването на компетенциите им по съвременна медийна грамотност.

 

Най-малко един обучителен инструмент/програма за целите на:
• стратегии за търсене
• оценка на информацията
• манипулация на информацията
• безопасност в интернет
• електронно портфолио
• профили в социалните мрежи

Подходящи компетенции на персонала за консултирането по отношение на самоориентирането и съвременната медийна грамотност. Познаване на:
- стратегии за търсене
- оценка на информацията
- манипулация на информацията
- безопасност в интернет
- електронно портфолио
- профили в социалните мрежи

 

Брой компетентни консултанти.


Брой консултанти, които използват самостоятелно социалните мрежи.

 

Документи/Сертификати, доказващи формална или неформална квалификация.


Документи/Сертификати, доказващи повишаване на квалификацията.


Самоанализ и самонаблюдение от страна на консултантите.


Процент регистрирани в социалните мрежи.

 

Най-малко един на всеки трима консултанти трябва да докаже притежанието на тези компетенции.


Най-малко един на всеки трима консултанти трябва да докаже последващо обучение със сертификат, не по-стар от три години.


Извършва се от всеки консултант веднъж в годината.


Половината консултанти трябва да са регистрирани най-малко в една социална мрежа.

Уеб страница на организацията с разнороден достъп до инструменти за самоориентиране, предложения за електронно консултиране и дизайн, подходящ за мобилни устройства.

 

Брой инструменти и предложения за самоориентиране и електронно консултиране.

 

Проверка на уеб страниците на организацията и набора от възможности за използване на инструменти за самоориентиране и електронно консултиране.

 

Най-малко една уеб страница с един инструмент за самоориентиране с подходящ дизайн и възможност за електронно консултиране.

Основни познания по ИКТ на консултантите (основи на хардуера и софтуера).

 

Брой консултанти с основни познания по ИКТ в %.

 

Въпросници за основните познания по хардуер и софтуер (напр. портове на компютъра, основи на текстообработката и др.).


Фокус групи (изпълняване на някои основни ИКТ задачи).

 

Най-малко 90% от консултантите.

Консултантите да са в състояние да дават примери на клиентите как могат да си намерят работа, използвайки съвременните медии, напр. като им покажат съществуващи системи за електронно портфолио, социални мрежи и примерни профили.

 

Брой консултанти, способни да показват примери за използването на съвременните медии при търсенето на работа.

 

Наблюдение на процеса по консултирането.
Обратна връзка и оценка на услугата от страна на клиентите.

 

Най-малко един на всеки трима консултанти е способен да намира и показва примери за това как клиентите биха могли да използват съвременните медии за търсене на работа.

Ръководителят организира работата и пространството по начин, който позволява въвеждането на съвременна медийна грамотност и самоориентиране.

 

Наличие на концепция/подходи/вътрешни правила за въвеждането на съвременните ИКТ в работата на центъра. (2 точки)


Наличие на места/лаборатории за използване на съвременни ИКТ инструменти. (1 точка)


Наличие на възможности за консултантите да подобряват квалификацията си. (1 точка)

 

Проверка и преброяване на наличните работни места и инструменти за самоориентиране.


Документи/Сертификати, доказващи компетенциите на консултантите.


Обратна връзка от консултантите.


Проверка и оценка на проектите и програмите в областта на съвременната медийна грамотност и самоориентирането.

 

Най-малко 3 точки.

Процесът по консултирането включва някои съвременни методи на консултиране – електронно портфолио, онлайн инструменти за самооценка/оценка на индивидуални характеристики на клиентите.

 

Процент консултанти, които използват тези методи.

 

Въпросници за консултантите.


Наблюдение на процеса по консултирането.

 

Най-малко 50%.

Поддръжка на осъвременена база данни за обработка на информацията (статистика, анализ, контрол) за клинетите, организациите, фирмите и т.н.

 

Качество на съдържанието и използваемост на осъвременена база данни за обработка на съответната информация (Много добро/Задоволително/Незадоволително).

 

Проверка на качеството на базата данни по отношение на изискващите се обработка и информация (фокус група).


План за въвеждането на осъвременена база данни.

 

Задоволително.

Предоставяне на програма за продължаващо образование на кариерни консултанти в областта на съвременната медийна грамотност.

 

Брой програми.

 

Проверка на предлаганите обучителни програми в календара със събития.

 

Най-малко една редовна вътрешна или външна обучителна програма, предлагана на консултантите.

Повишаване на компетенциите по самоориентиране на клиентите.

 

Брой клиенти, които ползват Булева логика като търсят информация.


Брой клиенти, които използват електронно портфолио.


Брой клиенти, които използват професионални социални мрежи.

 

Специализирани инструменти или методи за доказване напредъка на клиентите.
Обратна връзка от клиентите.


Документирана от консултантите информация за постиженията и напредъка на клиентите.


Брой регистрации в системи за електронно портфолио и професионални социални мрежи.

 

Най-малко всеки втори клиент трябва да демонстрира повишаване на компетенциите по самоориентиране.


Най-малко всеки втори клиент трябва да използва електронно портфолио или професионални социални мрежи за самоориентиране.

Брой клиенти, намерили си работа с помощта на съвременната медийна грамотност.

 

Брой успели клиенти/Общ брой клиенти (%)

 

Обратна връзка от клиентите.

 

70% от клиентите трябва да си намерият работа с помощта на съвременната медийна грамотност.

Уменията, свързани с медийната грамотност са помогнали на клиентите да си намерят подходящата за тях работа и да успеят да я задържат.

 

Брой клиенти/Общ брой клиенти (%)

 

Статистика на пазара на труда.


Проучване на клиентите.


Проучване на заетостта и стратегиите за търсене на клиентите.


Обратна връзка от клиентите.

 

70% от клиентите трябва да си намерят подходящата за тях работа и да успеят да я задържат.

Уменията, свързани с медийната грамотност са помогнали на клиентите да си намерят по-добре платена работа.

 

Брой клиенти/Общ брой клиенти (%)

 

Статистика на пазара на труда.


Проучване на клиентите.


Проучване на заетостта и стратегиите за търсене на клиентите.


Обратна връзка от клиентите.

 

70% от клиентите са успели да си намерят по-добре платена работа.

 

Индикатори за качеството (ИК), свързани със самоориентирането и съвременната медийна грамотност на младежи в неравностойно положение

Предоставяне на специализирани услуги/програми за обучение и консултиране на младежи в неравностойно положение в областта на съвременната медийна грамотност и самоориентирането.

 

Брой/наличие на специализирани програми/инструменти.


Брой компетентни консултанти.

 

Проучване на специализираните програми/курсове по медийна грамотност за младежи в неравностойно положение.


Портфолио, в което са отразени предлаганите специални услуги.

 

Информираност за най-малко една програма/курс по медийна грамотност в района на центъра.

Различни възможности за достъп до обучителни програми/курсове по съвременна медийна грамотност и самоориентиране – особено възможности за финансиране на обучението.

 

Брой възможности за достъп.


Брой възможности за финансиране.

 

Портфолио/база данни, в които са отразени възможностите за достъп.


Портфолио/база данни, в които са отразени възможностите за финансиране.

Оценка на достъпа по отношение на:
a) местоположението: транспортни връзки, в града или в провинцията, работно време, достъп за хора с увреждания;
b) обучението: обучителни програми на различни езици.

 

Услугата е в близост до обществен транспорт, има възможност за евтино паркиране.
Евтин или безплатен достъп.


Възможност за посещаване през деня или вечерта (след училище или работа).


Наличие на най-малко една програма за финансово подпомагане с цел финансиране на обучението.

Консултанти, които принадлежат към същата група младежи в неравностойно положение (консултиране от връстниците).

 

Наличие на консултанти, които принадлежат към същата група младежи в неравностойно положение (с такъв произход). Да/Не

 

Проверка на профилите на наетите на работа консултанти.

 

Да.

Обучени клиенти в неравностойно положение след като са били консултирани.

 

Брой обучени клиенти в %.

 

Статистика за броя на клиентите от консултираната целева група.

 

50%.

Последвайте ни