Предложеният набор от Индикатори за качеството ще се използва в младежките кариерни центрове и младежки организации, както и от звената за оценка в и извън организацията. Ние предлагаме уникална комбинация от различни видове индикатори.

Така разработените индикатори за качеството са свързани с медийната грамотност на младежи и на младежи със специални нужди. Идеята е, че кариернто консултиране на младежи в наши дни претърпява коренна и важна промяна – от кариерно консултиране към самоориентиране. Традиционните услуги по кариерно консултиране на младежи са старомодни – вече не е необходимо младежите да ходят на място в кариерния център и да очакват информация за свободни работни места или образование, вместо това консултантите трябва да ги обучат как да търсят и намират сами тази информация в интернет.

Като първа стъпка бяха разработени нови единици резултати от ученето, свързани със самоориентирането и медийната грамотност на младежите и младежите със специални нужди. Те описват знанията, уменията и компетенциите, необходими на кариерните консултанти, за да консултират младите хора за това как да прилагат най-новите тенденции за самоориентиране, възползвайки се от предимствата на интернет и съвременните медии. Тези резултати от ученето са свързани с обучителния процес и се отнасят до конкретния консултант – какво той/тя знае и може по отношение на самоориентирането и медийната грамотност. Ето защо, като втора стъпка в рамките на проекта, бяха разработени Индикатори за качеството, свързани със самоориентирането и медийната грамотност на младежите и на младежите със специални нужди. Тези индикатори се отнасят към цялостната консултантска услуга и към всички консултанти в кариерния център. Целта им е да подпомагат лидерите и ръководителите на младежките кариерни центрове при контрола на качеството на предлаганите услуги. Всички тези Индикатори за качеството ще повишат капацитета за управление на качеството на системите за ПОО в партньорските държави.

Индикатор за качеството – „Фигура, която помага при оценяването на характеристиката на качеството или постигането на целите на качеството“

Ван ден Берге 1997b.

Ще ползваме Модела на качеството и Рамката на качеството, разработени в рамките на проект „Осигуряване на качеството при кариерното консултиране на младежи“. Например, в Модела на качеството индикаторите са разделени на различни видове – индикатори на системата и индикатори на процеса, твърди и меки и т.н. При обхващането на процеса по консултиране използваме пет-етапния подход към качеството – набор от индикатори за качеството за всеки от етапите в процеса по кариерно консултиране на младежи, както следва:

   • КОНТЕКСТ (среда, политическа, законова и икономическа ситуация)

   • ВХОД (ресурси, знания, опит)

   • ПРОЦЕС (по време на процеса на консултиране)

   • ИЗХОД (постигнатите конкретни резултати)

   • РЕЗУЛТАТ (дългосрочни резултати).

Изцяло новите индикатори за качеството, свързани със съвременната медийна грамотност и самоориентирането могат да се ползват като част от Модела на индикаторите, разработен в рамките на предишен проект на име QA in YCC (www.vqac.org). Новите индикатори за качеството, свързани със съвременната медийна грамотност и самоориентирането може да намерите в съседното меню на този уеб сайт, „Индикатори за качеството“, а Моделът на индикаторите - на стр. 43 от ръководството по предишния проект QA in YCC: (http://www.scas.acad.bg/vqac/vqac/images/

manual_and_workbook/vqac_manual_view.pdf).

Последвайте ни