В наши дни форматът на кариерно консултиране бързо се променя – от кариерно консултиране към самоориентиране. Тадиционните услуги по кариерно консултиране са остарели – младежите вече нямат нужда от посещения на място в кариерния център, очаквайки да получат информация за възможности за работа или образование, по-скоро имат нужда кариерните консултанти да ги обучат как сами да търсят и намират тази информация в интернет. Нови методи за комуникация като социалните мрежи, смартфоните и таблетите също допринесоха за тази промяна. От друга страна тези нови методи за комуникация доведоха и до промяна на езика, който младите хора използват и очакват да чуят, когато обсъждат бъдещите си кариера, образование и т.н. Един от примерите за този феномен е появата на т.нар. „стартъпи“ (англ. start up – стартиращ бизнес) и фактът, че те все повече добиват популярност сред младите хора. Донякъде това е съвременната версия на предприемачеството, но въпреки това младежите предпочитат термина „стартъп“. Вземайки всичко това предвид, младежките кариерни консултанти и кариерни центрове трябва да се приспособят към тези нови тенденции и да могат да използват ИКТ, новия хардуер (като смартфорни и таблети), съвременни медии и комуникации и по този начин да са в състояние да консултират младите хора как да се ориентират в използването на същите тези методи и инструменти от дигиталната ера.

Днес младежите сами търсят работа, възможности за образование и т.н. в интернет. Много често обаче това не е така лесно както звучи. Те или не успяват да открият това, което търсят или получават прекалено много резултати, които не могат да тълкуват и анализират. Това от своя страна може да доведе до много проблеми, неудовлетвореност, демотивация и други подобни. Тук идва мястото на младежкия кариерен консултант, който да обучава и консултира тези млади хора как да търсят интелигентно информация, как да различават боклука в информацията от наистина ценната информация, как да се възползват от предимствата на социалните мрежи и електронното портфолио за целите на кариерното си развитие. Това се нарича съвременна медийна грамотност и е от съществено значение за самоориентирането.

„Медийна грамотност – интелигентното използване на различни медии и вземането на информирани решения относно информацията, която предоставят; динамичен процес на придобиване на умения за критично оценяване и преглед на информация в различни медии; непрекъснато поставяне под въпрос на всичко, което човек вижда, чете или чува в своя живот;“

Проект „Насилието на информацията“ – www.media-youth.org

В контекста на младежкото кариерно консултиране и самоориентирането сме идентифицирали 4 ключови аспекта на медийната грамотност: търсене на информация, оценка на информацията, манипулация на информацията и използване на електронно портфолио и социални мрежи.

   • Търсенето на информация включва използването на Булева логика, познаването на различни търсачки, прилагането на подходяща стратегия за търсене, проблеми при търсенето в интернет и др.

   • Оценка на информацията включва необходимите стъпки, които могат да се предприемат при оценяването на уеб страници, умения като критично мислене, бързо преглеждане на информацията, разпознаване на боклука в информацията и др.

   • Манипулация на информацията включва манипулация на изображения/снимки и текст, феномени като поведенческо таргетиране, семантично таргетиране, спамдексинг и др.

   • Използването на електронно портфолио и социални мрежи включва създаването и управлението на такива профили за целите на кариерното развитие, поверителност и др.

В този ред на мисли в рамките на проекта QYCGuidance бяха разработени Резултати от ученето, описващи знанията, уменията и компетенциите, които кариерните консултанти трябва да притежават, за да консултират младите хора по въпросите на самоориентирането и медийната грамотност. Резултатите от ученето в Единици 1, 2 и 3 са адаптирани, актуализирани и полирани въз основа на „Стандартите“, разработени по предишен проект на име MEVOC (http://mevoc.net/EN/htm/fs.htm). Резултатите от ученето в Единици 4, 5 и 6 са изцяло нови и са свързани със съвременната медийна грамотност на младежите и на младежите със специални нужди (по темите за медийната грамотност, описани по-горе). Квалификацията „Младежки кариерен консултант“ е ниво 4 по ЕКР. ЕКР описва нивата на квалификация по отношение на резултатите от ученето. Осемте нива покриват целия набор от квалификации, от тези постигнати накрая на задължителното образование до тези, присъждани на най-високите нива на академично и професионално образование и обучение.http://www.ecvet-team.eu/en/system/files/documents/2875/eqf-leaflet.pdf /. За всяка от Единиците резултати от ученето са определени брой ECVET точки. ECVET точките са числово изражение на цялостното значение на резултатите от ученето в квалификацията и на относителната тежест на единиците по отношение на цялата квалификация.

Всички единици може да намерите в съседното меню на този уеб сайт, „Единици резултати“. Основната цел и приложението на Единиците резултати от ученето е да служат като основа при разработката на инструментите за самооценка на медийната грамотност, с които кариерните консултанти ще могат сами да оценят знанията, уменията и комтенциите си, свързани със самоориентирането и медийната грамотност. Също така Единиците резултати от ученето могат да са от полза при разработката на учебни програми и курсове за кариерни консултанти на младежи.

Следователно, препоръчително е кариерните консултанти, които искат да се тестват в областта на съвременната медийна грамотност и самоориентирането с помощта на инструментите първо да се запознаят с резултатите от ученето.

Последвайте ни