Проектът QYCGuidance е посветен на новата и неизследвана тенденция при кариерното консултиране, която може да се обобщи с фразата: „От кариерно консултиране към самоориентиране“.

В наши дни форматът на кариерното консултиране бързо се променя. Младите хора все по-често намират необходимата им информация за работа в интернет, допитват се за съвет до връстниците си или до по-опитни от тях посредством социални мрежи, портали за работа, дискусионни форуми или други онлайн източници.  Традиционното кариерно консултиране лице в лице в младежките кариерни центрове все повече се променя към самоориентиране. Тук идва въпросът до каква степен кариерните консултанти в наши дни са запознати с аспектите на съвременната медийна грамотност. Умения като оценяване на информацията, валидиране на ресурсите, интелигентно търсене, умения за бързо четене и ориентиране в информацията и др. стават особено важни при кариерното ориентиране. Тези умения са важни за младите хора, за да могат те успешно да работят и да се ориентират в интернет пространството. Следователно, кариерните консултанти трябва да могат да съветват и обучават младежите по медийна грамотност. Това променя характера на процеса по кариерно консултиране – от традиционно кариерно консултиране към съвременна медийна грамотност.

Цели:

- да развие уменията на консултантите в областта на т.нар. „самоориентиране“ като осъвремени Индикаторите за качество и Модела на качество при кариерното консултиране на младежи, включително като разработи нови индикатори, свързани със съвременната медийна грамотност (оценяване на информацията, валидиране на ресурсите, интелигентно търсене, умения за бързо четене и ориентиране в информацията, използване на социалните мрежи и електронното портофлио и др.);

 

- да подобри качеството на кариерното консултиране на младежи< посредством разработването на иновативни инструменти и ръководство за кариерно консултиране – онлайн инструменти за самооценка, с които консултантите ще могат да оценят знанията, уменията и компетентностите си в областта на медийната грамотност и самоориентирането; 

 

- да обучи младежки консултанти и ръководители на младежки кариерни центрове в съвременните аспекти на кариерното консултиране на младежи и гарантиране на качеството;


- да създаде стратегическа партньорска мрежа между партньорските организации по проекта, така че те да продължат съвместна работа по темите на проекта след приключването му;

Целева група:

- ръководители на организации, занимаващи се с кариерно консултиране на младежи;
- младежки кариерни консултанти;
- резултатите по проекта могат да са полезни и за педагогическите консултанти (в училищата).

Потенциални потребители:

- студенти в университетите;
- млади хора, които тепърва влизат на пазара на труда;
- младежи със специални нужди;
- ученици в последните години на средното си образование.  

Основни продукти и резултати:

- нови единици резултати от ученето и индикатори за качеството, свързани със съвременната медийна грамотност, включително такива, посветени на работата с младежи със специални нужди. Тези индикатори са особено важни за процеса по кариерно консултиране на младежи. Единиците резултати от ученето, свързани с работата с младежи със специални нужди и със съвременната медийна грамотност ще бъдат интегрирани в онлайн инструментите по проекта и в ръководството.


- конкретни инструменти (за самооценка), с които консултантите да могат да оценяват знанията си в областта на самоориентирането и медийната грамотност.


- Ръководство на тема “Самоориентирането и съвременната медийна грамотност”, съдържащо теоретична и практическа информация (примери) за това как младежките кариерни консултанти в наши дни трябва да консултират младежите за използването на съвременните медии в професионалната ориентация, при търсенето и кандидатстването на работа.

Въздействие:

- Повишаване компетентностите (свързани със съвременната медийна грамотност и работата с младежи със специални нужди) на младежки кариерни консултанти, ръководители на младежки кариерни центрове и други подобни институции и педагогическите консултанти;

- Повишаване компетентностите в областта на „самоориентирането“;


- Подобряване подходите за гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи;

 

Проектът се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз. 

Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.

Последвайте ни