Önerilen Kalite Göstergeleri, örgütlerin gerek içinde gerek dışındaki değerlendirme birimlerinin yanı sıra gençlik kariyer merkezlerinde ve gençlik örgütlerinde kullanılacaktır. Farklı göstergeleri bir araya getirerek bir dizi özgün gösterge önermekteyiz.

Bu kalite göstergeleri, gençler ve dezavantajlı gençlerin modern medya okuryazarlığıyla ilgilidir. Günümüzde gençlik kariyer danışmanlığının kariyer danışmanlığından öz rehberliğe doğru esaslı ve hayati bir dönüşüm geçiriyor oluşu temel hareket noktasıdır. Geleneksel gençlik kariyer rehberliği hizmetleri çağımızın gereklerini karşılamamaktadır – gençler artık kariyer rehberliği merkezlerine gitmeye ve mevcut iş ile eğitim olanakları hakkında kendilerine bilgi verilmesine ihtiyaç duymamaktadır; ihtiyaçları bu tür bilgilere internet üzerinden kendi kendilerine nasıl ulaşabileceklerine yönelik olarak danışmanlardan eğitim almaktır.

Öncelikle, öz rehberlikte yeni eğilimleri uygulama ve internet ile modern medyanın avantajlarını kullanma konularında, dezavantajlı gençler dahil, gençlere rehberlik edebilmeleri için kariyer danışmanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlayan öz rehberlik ve medya okuryazarlığıyla ilgili yeni öğrenme çıktıları geliştirilmiştir. Bu öğrenme çıktıları, eğitim süreci ve bireysel danışmanlıkla ilgilidir—danışmanlar öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığı bağlamında ne yapabilirler ve neler biliyorlar. Bu nedenle, ikinci adım olarak proje çerçevesinde dezavantajlı gençler ve öz rehberlik ile modern medya okuryazarlığıyla ilgili Kalite göstergeleri geliştirilmiştir. Bu göstergeler, rehberlik hizmetleri ve kariyer merkezlerindeki danışmanlar ile tüm gençlik kariyer danışmanlığı hizmetleri ile ilgilidir. Burada amaç, gençlere hizmet veren kariyer merkezlerinin liderleri ile yöneticilerinin hizmet kalitelerinin denetimine yardımcı olmaktır. Tüm bu Kalite Göstergeleri, proje ortağı ülkelerin mesleki eğitim öğretim sistemlerinin kalite yönetimi kapasitelerini zenginleştirecektir.

Kalite Göstergesi – “kalite özelliğinin değerlendirilmesine ya da kalite hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan bir figürdür”

Van den Berghe 1997b

Biz burada, YCC projesinde QA çerçevesinde geliştirilmiş Kalite Modelini (KM) ve Kalite Çerçevesini kullanmaktayız. Örneğin, Kalite Modeli farklı tiplerde göstergeleri biçimlendirmektedir – sistem yöneltimli ve süreç yöneltimli, yazılım, donanım vb. Rehberlik sürecini tanımlamak için 5 aşamalı bir yaklaşım kullanıyoruz - gençlik kariyer rehberliği sürecinin her aşamasına uygulanabilecek bir dizi kalite göstergesi. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:

   • BAĞLAM (Çevre, siyasi, hukuki ekonomik durum)

   • GİRDİ (Kaynaklar, bilgi, deneyim)

   • SÜREÇ (danışmanlık süreci boyunca)

   • ÇIKTI (Edinilen somut sonuçlar)

   • SONUÇ (Uzun dönemli etki).

Modern medya okuryazarlığı ve öz rehberlik üzerine tüm yeni kalite göstergeleri, daha önce tamamlanmış olan YCC projesi QA çerçevesinde geliştirilen Gösterge Modelinin bir parçası olarak kullanılabilir(www.vqac.org)). Modern medya okuryazarlığı ve öz rehberlik üzerine yeni kalite göstergelerini web sitemizin “Kalite güvencesi” sekmesinde bulabilirsiniz ve Gösterge Modelini ise YCC elkitabının 41. Sayfasında bulabilirsiniz (http://www.scas.acad.bg/vqac/vqac/images/

manual_and_workbook/vqac_manual_view.pdf).

Bizi katılmak