Günümüzde gençlere yönelik kariyer rehberliği hızla değişmektedir.  Sayıları gittikçe artan genç insan, internet üzerinde bulunan sosyal ağlardan, iş portallarından, tartışma forumlarından ya da diğer internet servislerinden çalışma hayatına ya da istihdama ilişkin akranlarına veya daha tecrübeli kişilere tavsiyelerini soruyorlar.  Gençlik kariyer merkezlerinde geleneksel yüz yüze rehberliğin yerini öz rehberlik almaktadır. Bu noktada, kariyer danışmanlarının, modern medya okuryazarlığıyla ne derece aşina olduğu sorusu akıllara gelmektedir. Bilgiye ulaşma, kaynağın güvenirliliği, nitelikli araştırma, tarama yeteneği gibi beceriler, kariyer rehberliğinde hayati önem taşımaya başlamıştır. Bu beceriler, gençlerin kendilerini internette başarılı bir şekilde yönlendirmesinde hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, kariyer danışmanları, gençlere medya okuryazarlığı alanında öneride bulunabilecek ve eğitecek yetkinlikte olmalılar. Bu gelişmeler modern danışmanlık sürecini şekillendirmektedir-klasik kariyer rehberliğinden modern medya okuryazarlığına geçiş.

Hedefler ve amaçlar:

- Gençlere yönelik Kariyer rehberliğinde Kalite Göstergeleri ve Kalite Modellerinin, medya okuryazarlığıyla ilgili yeniliklerin (Bilgiye ulaşma, kaynağı doğrulama, nitelikli araştırma, tarama yapma yeteneği, sosyal medya kullanımı, e-portfolyo kullanımı vb.) geliştirilmesini de içerecek şekilde modernize edilmesiyle, danışman yeteneklerinin öz rehberlik alanında geliştirilmesi;


- Öz rehberlik için yenilikçi materyaller ve kariyer danışmanlarının kendi bilgilerini test etmeleri için çevirim içi materyal kitleri, ayrıca medya okuryazarlığında ve öz rehberlikte yetkinliklerin ve becerilerin sağlanmasıyla gençlere yönelik kariyer rehberliğinin kalitesinin arttırılması;


- Gençlere yönelik kariyer rehberliğinin modern yönleri ve kalite güvence alanında, genç danışmanların ve kariyer merkezi yöneticilerinin eğitilmesi;


- Proje kapsamında paydaş kuruluşlar arasında stratejik ortaklık ağı geliştirerek proje bitiminden sonra projenin temel faaliyetlerinin devam ettirilmesi;

Hedef Kitleler:

- Gençlere yönelik hizmet veren kariyer merkezleri yöneticileri,
- Gençlere yönelik hizmet veren kariyer danışmanları
- Proje çıktıları okullardaki pedagojik danışmanlar için de faydalı olabilecektir.

Potansiyel Kullanıcılar:

- Üniversite öğrencileri;
- İşgücü piyasasına yeni giren gençler;
- Sınırlı imkanlara sahip gençler;
- Lise son sınıf öğrencileri;

Temel çıktılar ve Sonuçlar:

- Günümüzde kısıtlı olanaklara sahip gençleri de içerecek şekilde medya okuryazarlığıyla ilgili yeni öğrenme çıktıları ve kalite göstergeleri. Bu göstergeler gençlerle olan danışmanlık sürecinde önemlidir. Kısıtlı olanaklara sahip gençlere yönelik öğrenme çıktıları ve modern medya okuryazarlığıyla ilgili çalışmalar çevirim içi kitlerde ve el kitapçığında yer alacaktır.


- Danışmanların öz rehberlik ve medya okuryazarlığı konusunda bilgisini ölçmek için materyaller. 


- Gençlik kariyer danışmanlarının, gençlerin iş aramasında, iş başvurusunda ve profesyonel yönelimlerinde modern medyayı nasıl kullanacaklarına yönelik kuramsal ve pratik bilgileri de içinde barındıran “Öz rehberlik ve modern medya okuryazarlığı” kitapçığı,

Öngörülen etki:

- Gençlere yönelik kariyer hizmeti sunan danışmanların,  gençlere yönelik hizmet veren rehberlik servisi yöneticilerinin ve pedagojik danışmanların artan yetkinlikleri (modern medya okuryazarlığı ve dezavantajlı gençlerle yapılan çalışmalarla ilgili);
- Öz rehberlik alanında artan danışman sayısı;
- Gençlik kariyer hizmetlerinde iyileştirilmiş kalite standartları;


Bu proje Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenmektedir. Bu proje sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından ve içeriğinden sorumlu tutulamaz.

Bizi katılmak